Rola przedszkola w rozwoju dziecka

1245075628

Rola przedszkola w rozwoju dziecka
opracowała pedagog mgr Łucja Walencik

Od 3 roku życia dziecko rozpoczyna w swoim życiu okres zwany przedszkolnym. Oznacza to, że trzylatek rozpoczyna edukację przedszkolną, bardzo istotną w życiu dziecka. Przedszkole to środowisko edukacyjno – wychowawczo – opiekuńcze, które ma za zadanie rozwijać możliwości wychowanków, zapewniając im lepsze przygotowanie do nauki w szkole. Proces adaptacji do środowiska przedszkolnego często przebiega w sposób odmienny, niż oczekują tego rodzice. Wywołuje u nich strach, nasuwa wiele pytań. W skrajnych przypadkach sprawia, że rodzice pochopnie zabierają dziecko z placówki. Jeśli dziecko miało wcześniej ustalony rytm dnia, to w mniejszym stopniu przeżywa rozstanie z rodzicami. W związku z tym należałoby zaufać pedagogom i ściśle z nimi współpracować, aby pomóc dziecku w adaptacji do środowiska, które jest dla dziecka obce, a które może być źródłem wielu pozytywnych doznań.
Kiedy dziecko poczuje się bezpiecznie, to również rodzice dostrzegą, że ich pociecha zacznie w pełni korzystać z tego, co przedszkole ma do zaoferowania.
Wychowanie przedszkolne ma na celu:
a. Wszechstronny rozwój dziecka
b. Stymulowanie rozwoju psychicznego, emocjonalnego, społecznego, intelektualnego
c. Kształcenie umiejętności odpowiednich do faz rozwoju dzieci
d. Udział w promowaniu zdrowego trybu życia
e. Rozwijanie współpracy pomiędzy przedszkolem i rodziną
f. Wychowanie realizowane przy współpracy z rówieśnikami i dorosłymi
g. Propagowanie zabawy jako głównej formy aktywności
h. Wspieranie dzieci w tworzeniu pozytywnego obrazu samego siebie
Przedszkole wprowadza w świat dziecka obce elementy. Uczy tego, że istnieją inne dzieci i ich potrzeby. Ponadto dziecko nabywa nowe umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie. Uczy się funkcjonowania w grupie rówieśniczej, kształtuje swoją osobowość, próbuje rozumieć i akceptować uczucia innych, otrzymuje zadania na miarę swoich możliwości, uczy się wyrabiania odpowiedzialności, kształtuje poczucie więzi społecznej i współodpowiedzialności.
Z nowej podstawy programowej wynika, że „... wychowanie przedszkolne spełnia wobec dziecka przede wszystkim funkcję wspomagającą jego rozwój"
Chodzi o to, aby przedszkole i nauczyciel stworzyli dziecku sytuacje sprzyjające do rozwoju poprzez tworzenie różnych form aktywności np. ruchowej, umysłowej, technicznej i estetycznej. Zadaniem wychowawcy jest wyposażyć dzieci w określony zasób wiadomości i umiejętności kształtujących dobre nawyki. To wszystko ma prowadzić do harmonijnego rozwoju dziecka.
Warto podkreślić, że głównym zadaniem przedszkola i wychowawców jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka i przygotowanie do nauki w szkole.
W przedszkolu dziecko w ramach zajęć dodatkowych zetknie się z językiem obcym. Tu nauczy się dobrych manier, rozwinie swoją osobowość i talenty. Wszystko to będzie możliwe dzięki współpracy obu środowisk: przedszkolnego i rodzinnego, a także dzięki traktowaniu przedszkola nie jako „przechowalni” na czas pracy, ale jako miejsca przyjaznego dziecku i otwartego na jego potrzeby. Przedszkole wyposaży dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie nauki w zreformowanej szkole.
Warto więc zapisać dziecko do przedszkola, spokojnie przetrwać okres adaptacji, nawiązać życzliwy, bezpośredni kontakt z wychowawcami i obserwować postępy w rozwoju dziecka.

BIBLIOGRAFIA
1. A. Klim- Klimaszewska, Pedagogika Przedszkolna, wyd. 2 zm., Wydaw. Polski Instytut Wydawniczy, Warszawa
2005.
2. Materiały do nauczania psychologii, red. W. Wołoszynowa, seria II, tom 9, PWN, Warszawa
3.J. Kopczyńska-Sikorska, Perspektywy rozwoju wychowania przedszkolnego w XXI wieku – wystąpienie
z konferencji OMEP 2000 r.
Przedszkolowo.pl logo