Regulamin Przedszkola

Regulamin Gminnego Przedszkola w Niwiskach.

Przedszkole pełni funkcję wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą.
1. Placówka czynna jest w godzinach 7.00 - 16.30
- na terenie przedszkola i poza nim dzieci mają zapewnioną opiekę przez nauczycieli i pracowników obsługi,
- dzieci przyprowadzane są i odbierane z przedszkola przez rodziców ( opiekunów prawnych) lub upoważnione przez nich osoby zapewniające dziecku bezpieczeństwo,
- dzieci odbierane są o godz. 12.30 lub od godz. 15.00,
- nauczyciel odnotowuje godzinę przyprowadzenia i zabrania dziecka z przedszkola,
- podstawa programowa realizowana jest 5 godz. dziennie ( jest to czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu),
- pozostały czas pobytu dziecka w przedszkolu podlega opłacie zgodnie z uchwałą nr XXX/193/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 09.06.2014 r.,
- rodzice mają obowiązek odprowadzić dziecko do sali zajęć i przekazać nauczycielce lub woźnej oddziałowej,
- nieobecność dziecka Rodzic zobowiązany jest zgłosić dzień wcześniej lub tego samego dnia najpóźniej do godz. 7.30 w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niwiskach osobiście lub telefonicznie tel. ( 25) 631 43 28.
2. Posiłki wydawane są w godzinach:
- śniadanie 8.15
- obiad 11.20
- podwieczorek 14.20
3. Do przedszkola uczęszczają tylko dzieci zdrowe
- nauczyciel ma obowiązek powiadomić rodzica o zauważonych objawach chorobowych dziecka w przedszkolu,
- rodzic ma obowiązek odebrać niezwłocznie chore dziecko z przedszkola,
- nauczyciel może podawać dziecku lek jedynie w sytuacjach ratujących życie.
4. Należność za pobyt w przedszkolu rodzice regulują z dołu, do 5 dnia kolejnego miesiąca. Za miesiąc grudzień do 23 grudnia, bez możliwości zwrotu opłaty.
5. Obowiązkiem rodziców jest dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka:
- nie wolno przypinać przedmiotów ostrych, zagrażających bezpieczeństwu dziecka ( spinki, agrafki, ostre kolczyki),
- rodzice zobowiązani są do ubierania dziecka w wygodny i estetyczny strój,
- rodzice pozwalają dziecku na przyniesienie tylko bezpiecznych zabawek z domu do przedszkola,
- nauczyciel nie odpowiada za zgubione lub zniszczone zabawki dziecka przyniesione z domu,
- rodzice zobowiązani są zmienić ręcznik dziecka - raz w tygodniu, pościel raz w miesiącu.
6. W celu ujednolicenia systemu wychowawczego, rodzice powinni być w stałym kontakcie z nauczycielem swojego dziecka:
- uczestniczyć w zebraniach ogólnych i grupowych, zajęciach otwartych,
- uczestniczyć w rozmowach indywidualnych.
7. Praca wychowawczo-dydaktyczna - opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów nauczania.
Obowiązujący program nauczania: Wyd. Edukacja Polska ,, Zanim będę uczniem"
Przedszkolowo.pl logo