Program Profilaktyki

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Gminne Przedszkole w Niwiskach


Podstawa prawna:
1.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
2.Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
3.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz 17)
5.Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89. poz. 730)

Wiek przedszkolny jest specyficznym okresem w życiu dziecka, mającym istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju. Profilaktyka skierowana do dzieci w tym wieku powinna łączyć wiedzę i doświadczenie.
Niniejszym program profilaktyczny ma za zadanie wspomagać edukacje wieku przedszkolnym w zakresie bezpiecznych zachowań. Jego celem jest odpowiednio wczesne uświadomienie dzieciom zagrożeń, które mogą wystąpić w przedszkolu w domu , na drodze. Ponadto treści zawarte w programie dotyczą kształtowania postaw sprzyjających odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Właściwa ich realizacja powinna w przyszłości umożliwić wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu oraz dbałość o własne bezpieczeństwo.


Program profilaktyczny jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty w następujących obszarach:

·Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
·Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
·Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.

Treści realizacji:
1.Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza terenem placówki

2.Uwrażliwienie na zagrożenia w kontaktach z nieznajomymi osobami i przedmiotami

3.Umiejętność kulturalnego zachowania się podczas posiłków oraz właściwego odżywiania.

4.Przestrzeganie przez dzieci zakazów- zabawy z zapałkami- zabawy w miejscu niedozwolonym

Formy realizacji i osiągnięcia dzieci:
ad.1 Omawianie problemu zabaw w pobliżu , jezdni, zbiorników wodnych na zamarzniętych zbiornikach wodnych – oglądanie plansz- dostrzeganie związków przyczyno skutkowych na podstawie historyjek obrazkowych.
Dziecko wie,jakie są niebezpieczeństwa wynikające z zabaw w niedozwolonych miejscach lub niedozwolonymi przedmiotami.

ad.2 Kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania wobec osób nieznanych i nie wchodzenie dziecka w dyskusję z nimi („nie opowiadaj nikomu, co masz u siebie w domu”). Dziecko wie, że nie należy ufać obcym.

ad.3 Wdrażanie do prawidłowego posługiwania się sztućcami, wyrabianie nawyku nie rozmawiania z „pełną buzią” i dbania o estetykę stołu podczas jedzenia,przezwycięża niechęć do niektórych pokarmów i potraw. Dziecko wie, jak należy prawidłowo posługiwać się sztućcami, nie rozmawia podczas spożywania posiłku, stara się przezwyciężać niechęć do niektórych potraw.

ad.4 Omawianie problemu zabaw w pobliżu , jezdni, zbiorników wodnych na zamarzniętych zbiornikach wodnych – oglądanie plansz- dostrzeganie związków przyczyno skutkowych na podstawie historyjek obrazkowych. Dziecko zna niebezpieczeństwa wynikające z zabaw w niedozwolonych miejscach lub niedozwolonymi przedmiotami.

Przedszkolowo.pl logo